Evropský týden mobility

Evropský týden mobility

Evropský týden mobility

12.10.2021

Již několik let se Otrokovice zapojují do Evropského týdne mobility, který pravidelně probíhá ve dnech 16.-22. září. Cílem této kampaně je přimět obyvatele naší planety, aby se zamysleli nad udržitelnou dopravou a alternativními způsoby cestování, které budou šetrné k životnímu prostředí.
Na zajištění akcí v rámci této kampaně se pravidelně podílí i Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, který v letošním roce, za podpory Zlínského kraje, připravil pro veřejnost celkem              3 akce zaměřené na prohloubení vědomostí a návyků při pohybu na pozemních komunikacích, zdůraznění důležitosti znát pravidla silničního provozu a také rozšíření povědomí a znalostí týkajících se ochrany zdraví a majetku u široké veřejnosti.

Zahajovací akcí byl „Den bezpečnosti a Soutěžní den s IZS“. Hlavní organizátor Dům dětí a mládeže Sluníčko spolupracoval nejen se Zlínským krajem a městem Otrokovice, ale také se členy IZS, Armádou ČR a dalšími subjekty. Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje, radní pro školství a starostka města Otrokovice.
Tato vzdělávací akce byla původně určena široké veřejnosti i školským zařízením, avšak na základě Mimořádného opatření a doporučení KHS Zlín byla prezentační část akce pro veřejnost zrušena. Zachována byla soutěžní část, která byla určena žákům 8. ročníků základních škol a víceletého gymnázia z ORP Otrokovice.
Do soutěže se zapojilo celkem 10 soutěžních týmů, které mezi sebou soutěžily v pohybových, vědomostních a naučných aktivitách spojených s ochranou zdraví a života občanů. Vítězným družstvem se nakonec stala 8.D ze základní školy Mánesova Otrokovice.Další pořádanou akcí byly Pohádky v dopravě. Různé pohádkové postavičky si pro účastníky připravily stanoviště s tematickými úkoly. Ty bylo možné plnit v libovolném pořadí. Procvičovaly se tak různé dovednosti, ať už se týkaly pohybových dovedností, hrubé či jemné motoriky, komunikace nebo rozšíření znalostí v oblasti silničního provozu.Závěrečnou akcí Evropského týdne mobility byl Den bez aut. Ten byl kvůli nepřízni počasí                    a podmáčenému podloží přesunut z původního termínu 22.9.2021 na 10.10.2021. V rámci akce byly připraveny aktivity zaměřené na prohloubení znalostí o bezpečném chování všech účastníků silničního provozu v každé věkové kategorii. Pro veřejnost byla také připravena ukázka tzv. klokaních bot, jako jedna z možných alternativ pohybu, jízda na ponících a další aktivity (zejména aktivity zaměřené na předcházení nežádoucího chování v dopravě).DDM Sluníčko se také podílel na zajištění startu a cíle akce Poznej Otrokovice (nejen) na kole. V cíli byly připraveny různé sportovní aktivity, skákací hrad, workshopy, táborák a pro děti malování na obličej.Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se s námi podíleli na uskutečnění akcí            v rámci Evropského týdne mobility, zejména Zlínskému kraji, ale i dalším sponzorům za poskytnutí finančních prostředků pro zajištění těchto akcí a těšíme se na další spolupráci.
 

Zpět